Maandelijks archief: January 2014

Lake Manyara NP

Aangezien Onze dochter nu 1,5 jaar oud is en mijn moeder bij ons is belosten we op een korte safari te gaan. We besloten om naar Lake Manyara NP te gaan voor een weekend . Mijn eerste safari was in 2006 in Lake Manyara NP en sinds die tijd ben ik er meerdere keren geweest. Ik was er drie jaar niet geweest en ik zag veel veranderingen. Vorig jaar hebben een aantal overstromingen het gebied verwoest. Het water kwam van de hellingen van de Rift Valley via de vele rivieren en grote rotsen werden meegesleurd. Bij de ingang zag ik dat het bezoekerscentrum en de toiletten volledig waren bedekt met rotsen. Daarnaast zagen we in het park verschillende gebieden met omgevallen bomen en veel rotsen. Bovendien is volgens wat we zagen en hoorden dat de habitat van verschillende dieren is veranderd . Het park is echter niet minder aantrekkelijk geworden. Overstromingen zijn onderdeel van de natuur en dat is wat ik ook zag in het park. Manyara National Park is echter nog steeds zeer de moeite waard, zoals het was. Het is uniek in zijn soort omdat een aanzienlijk deel van het park bestaat uit oerwoud. Hoewel we geen bomen klimmende leeuwen zagen, is het bos een geweldige plek voor het zien van vele soorten apen en vogels. Om een paar te nomen: veel bavianen, blauwe meerkatten en groene meerkatten en wat betreft vogels : grijze ijsvogels, zwarte wouwen, reuzenijsvogels, neushoornvogels, en Kwikstaarten. De combinatie van dit oerwoud, een savanne gebied en het meer maakt dit park perfect om je reis te beginnen. Op de savanne zagen we zebra ‘s, gnoes , giraffen , wrattenzwijnen en hier en daar een buffel . Het meest verbazingwekkende en zeer zeldzame dier dat we zagen was een jachtluipaard. Bernard , die al tien jaar safari gids en chauffeur is en Manyara NP honderden keren bezocht, had hier nog nooit een jachtluipaard gezien. De kat was een beetje ver, dus het was lastig om het te laten zien aan ons meisje. Echter ze was echt geïnteresseerd in het zien van de apen die dicht bij de auto kwamen en de duidelijk zichtbare zebra’s en giraffen. En voor mij ? Hoewel we alleen de achterkant van een van de big five ( buffel ) hebben gezien, heb ik toch echt weer genoten. De landschappen van dit park zijn mooi . Het bos net onder de steile helling van de Grote Slenk is prachtig. Ook de combinatie van alle kleuren is verbazingwekkend . Het diepe groen van de bossen , de rode aarde van de wegen en open plekken, het lichtgroen van de savanne grassen, het roze van de flamingo’s , het grijsachtig blauw van het meer , het wit van de zoutkristallen op haar oevers , de zwartgrijze bergen aan de Horizon, de blauwe luchten en de witte wolken in combinatie met alle wilde dieren maken dit park een prachtige bestemming .

 

Lake Manyara NP

Our girl now being 1.5 year old and my mama visiting us made us decide to go on a short safari trip. We decided to go to Lake Manyara NP for a weekend. My very first safari in 2006 was in Lake Manyara NP and since that time, I came there several times. I had not been there for three years now and I saw changes. Last year, some floods have been devastating the area. The water came from the escarpment of the rift valley through the rivers and took many big rocks. At the entrance, I found that the visitor center and the toilets were completely covered by rocks. In addition, within the park, we saw several areas where trees had fallen down and rocks were present. Moreover, according to what we saw and heard, the habitat of several animals has changed. However, it has not made the park less attractive. Floods are part of nature and that is what I saw in the park also. Manyara National Park is however still highly rewarding, as it was. It is unique in its sort because a significant part of the park consists of forest. Although we did not see any tree-climbing lion, the forest is a great place for seeing many types of monkeys and birds. To name some loads of baboons, Sykes blue monkeys and vervet monkeys and considering birds: kingfisher, black kite, giant kingfisher, hornbill, wagtail etc etc. The combination of this forest, a savannah area and the lake makes this park perfect to start your safari with. On the savannah plains we saw zebra, wildebeest, giraffes, warthogs and here and there a buffalo. The most amazing and very rare animal that we saw here was a cheetah. Bernard, who has been a safari driver guide since ten years and visited Manyara NP a hundred of times, never saw cheetah here before. The cat was a bit far, so it was difficult to show it to our girl. The good thing was that she was really interested with seeing the monkeys that came close to the car and to see the zebra and giraffes. And for me? Although we only saw the butt of one of the big five (a buffalo), I really enjoyed being there again. The sceneries of this park are beautiful. The forest just below the steep escarpment of the rift valley is beautiful. Also, the combination of all colours is amazing. The deep green of the forest, the red soil of the roads and open places, the light green of the savannah grasses, the pink of the flamingoes, the grayish blue of the lake, white of the salty crystals on its shores, the blackgrey mountains at the horizon, the blue skies and the white clouds in combination with all the wild animals make this park a wonderful destination.

 

IMG_1234 IMG_1184 IMG_1156 IMG_1118 IMG_1054

Zanzibar: eiland van duizend-en-één-nacht

Heerlijke vis en zeevruchten! Een frisse maar warme wind! De geur van verse kruiden! Prachtige stranden! Mystieke Stonetown! Gastvrije mensen! Palmbomen! Ik kan blijven uren en uren doorgaan om alle goede dingen van Zanzibar te beschrijven. Zanzibar is een archipel en is een deel van Tanzania. Het hoofdeiland Unguja is het eiland ik het over heb. Echter, men verwijst altijd naar Unguja met de naam Zanzibar. Net na kerst had ik de kans om daar heen te gaan. Ik ben er meerdere malen geweest, maar elke keer weer houd ik van het eiland. Ik noem het altijd het andere Tanzania. Mijn voornaamste doel was om sommige hotels te bezoeken die wij aan kunnen bieden aan onze klanten nadat ze op een safari of beklimming van de Kilimanjaro zijn geweest. Zanzibar is echt een paradijs om te ontspannen na de meer avontuurlijke reizen in Tanzania. Het goede ding van Zo’n zakenreis is dat ik kon genieten van de hele omgeving. Dus, heb ik er een beetje een vakantie van gemaakt.

Nadat minder dan een uur van ons huis in de Kilimanjaro regio in de lucht, kon ik al genieten van het mooie uitzicht vanuit het vliegtuig en zag ik de azuurblauwe oceaan met witte stranden, het pittoreske Stonetown en miljoenen, zo niet miljarden, palmbomen. De eerste twee dagen verbleven we in Stonetown, dat is de ‘hoofdstad’ van Zanzibar. We hebben genoten van het wandelen door de kleine steegjes met diverse oude gebouwen en de prachtig bewerkte houten deuren, van het kletsen met de mooie inwoners uit Zanzibar en het eten van veel vis in de restaurants, maar ook in Forodhani Garden. Forodhani is een ervaring op zich. Je moet er zijn als de zon ondergaat in de oceaan en de olielampjes aangestoken worden. Er zijn veel lokale mensen en je kunt kiezen uit letterlijk elk schepsel van de zee, zoals octopus, inktvis, haai, barracuda, zwaardvis, tonijn, kreeft, maar ook diverse soorten vlees, chapati, naanbrood en banaan – chocolade – pannenkoeken. De sfeer is als een duizend – en -een – nacht sprookje. Bezoek de kraam waar veel lokale mensen zijn, want dan heb je de beste kans dat het eten is vers is. We vonden een plek waar we konden kiezen wat we wilden eten. Het is altijd een beetje moeilijk om te kiezen uit de vele verschillende soorten. We kiezen zwaardvis en tonijn. De sticks met de vis worden geplaatst op de barbecue en na ongeveer 15 minuten krijgen we ons bord met vis. Verse vangst van de dag!

Na de drukte van Stonetown, is de beste optie om de prachtige stranden te bezoeken. Deze keer hebben we ervoor gekozen om het strand van Paje en Jambiani te bezoeken. In Paje vinden we een prachtig wit zandstrand met palmbomen. De oceaan was behoorlijk warm, maar net koel genoeg om de hete temperaturen te vergeten. We verblijven in Crystal Resort waar het eten heerlijk is. Vervolgens gaan we naar de Casa Del Mar Hotel in Jambiani Beach . Deze plaats is zo vriendelijk en de faciliteiten zijn fantastisch . Vanwege sterke wind in combinatie met vloed is het strand een beetje minder aantrekkelijk , maar het zwembad met het prachtige uitzicht op de oceaan compenseert dat . We hebben een geweldig nieuwjaarsfeest met live muziek en heerlijk eten. De kamers hier zijn mooi en zeer ruim. We verblijven hier drie dagen waar we gewoon ontspannen en we vergeten de rest van de wereld .

In eerdere bezoeken naar Zanzibar heb ik diverse excursies gedaan , dus dit keer heb ik besloten om gewoon te ontspannen en de hotels te beoordelen. Je kunt excursies doen zoals een rondleiding door de stad , een spice tour , een dolfijn tour en een bezoek aan Jozani forst waar je de unieke rode franjeaap vindt: en zo zijn er nog meer excursies. Als je meer avontuurlijk wilt, kun je gaan snorkelen , duiken of kitesurfen . Het maakt niet uit wat je doet , je zult zeker genieten van Zanzibar .

Ik heb echt weer genoten van dit andere Tanzania. Ik wou dat ik er veel vaker kan gaan , want is een soort van een retraite . Ik houd gewoon van de combinatie van het zien van het lokale leven in Stonetown en ontspannen op het strand voor een paar dagen . De mix van Afrika, het Midden-Oosten en zelfs sommige accenten van het Verre Oosten maken Dit eiland tot een van mijn favoriete bestemmingen.

 

DSC08640 DSC08636 IMAG1271 IMAG1253 IMAG1225 IMAG1442 IMAG1275

 

 

Zanzibar: island of thousand-and-one-nights

Lovely seafood! A warm but fresh breeze! The smell of fresh spices! Beautiful beaches! Mystic Stonetown! Hospitable people! Palmtrees! I can continue for hours and hours to describe all good things of Zanzibar. Zanzibar is an archipelago that is part of Tanzania. The main island is Unguja and that’s the island I’m talking about. However, people always refer to Unguja with the name Zanzibar. Just after Christmas I had the opportunity to go there. I have been there several times, but each time and again, I love the island. I always call it the other Tanzania. My main goal was to visit some hotels that we may offer to our clients after they’ve been on a safari or after they have climbed Mount Kilimanjaro. Zanzibar truly is a heaven to relax after the more adventurous trips in Tanzania. The good thing about such a business trip is that I could enjoy the total environment. So, I made a bit of a vacation of it.

After being in the sky for less than one hour from our home in Kilimanjaro Region, I could already enjoy the lovely view from the plane seeing the azure-blue ocean with white beaches, picturesque Stonetown and millions, if not billions, of palmtrees. The first two days we stayed in Stonetown, which is the ‘capital’ of Zanzibar. We enjoyed walking through the small alley-ways with several old buildings and the beautifully carved wooden doors, chatting with the local Zanzibari and eating lovely seafood in the great restaurants, but also in Forodhani Gardens. Forodhani is an experience in itself. You should be there when the sun sets in the ocean and the kerosene lights are on. Local people appear and you can choose literally every creature from the sea like octopus, squid, shark, barracuda, kingfish, tunafish, lobster, but also several kinds of meat, chapati, naan and banana-chocolate-pancakes. The atmosphere is like taken from a thousand-and-one-night fairytale. Look for the place where the locals are, because there the chance is highest that the food is fresh. We found a place where we could choose what we wanted to eat. It is always a bit hard to choose because the several types of seafood are abundant. We choose kingfish and tunafish. The sticks with the fish were placed on the barbecue and after some 15 minutes we got our plate with fish. Fresh catch of the day!

After the hustle of Stonetown, a visit to one of the superb beaches is the best option. This time we choose to go Paje Beach and Jambiani beach. In Paje Beach we found a beautiful stretch of white sand with palmtrees scattered around. The ocean was pretty warm, but just cool enough to forget about the hot temperatures. We stayed in Cristal Resort where the food was lovely. After that, we went to the Casa Del Mar Hotel in Jambiani Beach. This place was so friendly and the facilities are fantastic. Due to big winds with high tides, the beach was a bit less attractive, but the swimming pool with the lovely view on the ocean compensates that. We had a great new year’s party with life music and delicious food. The rooms here are lovely and very spacious. We stayed here for three days where we just relaxed and forgot about the rest of the world.

In previous visits to Zanzibar I have done several excursions, so this time I decided just to relax and judge the hotels. However, you can do so many excursions such as a city-tour, a spice tour, a dolphin tour  and a visit to Jozani forest to see the unique red Colobus monkey. If you are more adventurous, you may go snorkelling, diving or kite surfing. No matter what you do, you will surely enjoy Zanzibar.

I really enjoyed this other Tanzania again. I wish I could go there much more often, because it is kind of a retreat.  I just love the combination of seeing the local life of Stonetown and relaxing on the beach for a few days. The mix of Africa, Middle East and even some Far East touches  makes this Island one of my favourite destinations.

DSC08640 DSC08636 IMAG1271 IMAG1253 IMAG1225 IMAG1442 IMAG1275

 

 

Meer over ons

Kort geleden hebben we in samenwerking met Infomac Internet uit Giethoorn een blog sectie toegevoegd aan de website.
Op deze pagina’s zijn we in staat om korte berichten, interessante nieuwtjes en andere actuele informatie met de bezoekers van onze website te delen.

Kort geleden zijn we verhuisd. WE wonen nu dicht bij Moshi en kunnen genieten van een adembenemend uitzicht op de Kilimanjaro. We moeten weliswaar een beetje om de pilaren van onze veranda heen kijken, maar de berg ziet er fantastisch uit vanuit onze nieuwe woning.

We wonen inmiddels drie jaar in Moshi. Voor die tijd leefde Bernard aan de voet van Mount Meru, het kleine broertje van Mount Kilimanjaro. Een bezoek aan Mount Meru is zeker ook een onvergetelijke ervaring!

Voordat ik in Moshi ging leven woonde en werkte ik in Nederland. Op het moment dat ik werk vond in Moshi, besloten we hier te gaan wonen. Op dit moment weten we dat dit een goede beslissing was!

Elke dag loop ik naar de kleine bus, de daladala, waarmee ik naar mijn werk ga. Ook vanuit mijn kantoor heb ik een adembenemend uitzicht op de reus Kilimanjaro.

Mijn werk als onderzoeker is geweldig te combineren met mijn activiteiten voor ons Safari-reisagentschap.

We hopen dat mijn verhalen en informatie u inspireren om zelf ook eens het wonderschone Tanzania te komen bezoeken!

Marion

Kilimanjaro

 

Something more about us

Recently, we have added a blog to our website. Here we are able to write a bit more extensively about our experience in Tanzania besides the short messages and pictures on facebook and twitter. We will write about safaris and other trips specifically, but also about other experiences, events, living in Tanzania and any other news that may be interesting to you.

We have recently moved to another house close to Moshi town with a magnificent view on Mount Kilimanjaro. Well, we have to look a bit around the pillars of our veranda, but Kilimanjaro looks great from our place. We have lived in Moshi now since three years. Before that, Bernard has Always lived at the foot of Mount Meru, the little brother of Mount Kilimanjaro. Another great mountain to climb. I lived and worked in Netherlands before coming to Moshi. As I found a job in Moshi as post doc researcher, we decided to live in Moshi. That was a good choice. Every day, I walk to the small bus, the daladala, that brings me to my work, I am privileged to enjoy the great view of Mount Kilimanjaro. It is great to interchange my work as a researcher with creating great (safari) trips in Tanzania. As I said, here we will keep you updated about our work and life in Tanzania. We hope you may enjoy reading our stories and that they will inspire you to come and see the beauties of Tanzania.

Marion

Kilimanjaro

 

Southern Tanzania

As of the start of 2014 we can offer trips to Southern Tanzania.

The Galery below proofs this area is worth while!