Monthly Archives: June 2014

De grote slenk (the great rift valley): kruispunt tussen geologische krachten en menselijk leven

Het hebben van een safari bedrijf betekent ook dat we moeten weten waar we onze klanten brengen en we kijken continu naar nieuwe mogelijkheden van verblijf. Dit weekend gingen we naar Halisi Camps in Lake Natron Area, een relatief nieuw kamp in een gebied waar ik zelf nog nooit was geweest. Bernard is er al tientallen keren geweest, maar alleen verhalen zijn niet genoeg om de onmetelijkheid en de schoonheid van dit gebied te beschrijven. Net als ik vele malen eerder, nemen de meeste mensen dezelfde weg naar hun safari. Het is de weg van Arusha naar ofwel Manyara NP of Tarangire NP. Op deze weg, rijdt je al door prachtige landschappen met glooiende heuvels en grote vlaktes met hier en daar een dorp vol met billboards en kleine kiosken die de dagelijkse dingen verkopen zoals voedsel, waspoeder, zeep, en mobiele telefoon tegoed. En niet te vergeten, de frisdranken, want hier is geen plek waar je geen coca cola borden ziet. We reden via deze weg naar Mto wa Mbu dichtbij Manyara NP en vlak daarvoor sloegen verlieten we het asfalt en gingen verder op de onverharde weg. Plotseling waren we echt in de Rift Valley. Aan de linkerkant, stijgt de helling van het dal scherp omhoog tot een niveau van 500 + en zie je enkele van de toppen van de uitgedoofde vulkanen van de Ngorongoro Conservation Area, zoals Olmoti, Lolmalasin en Embakaai. Aan de rechterkant is de helling iets minder goed gedefinieerd, maar hier en daar zie je bergen en kleine hellingen. In het dal, zie je enkele vruchtbare plekken waar maïs wordt verbouwd met daaromheen enkele dorpen met winkeltjes. De dorpen zijn niet meer dan wat lemen hutjes met gras begroeide daken gebouwd op het zand. Je ziet een paar stenen hutten, maar die worden meestal niet eens gebruikt. Afgezien van die dorpen, zie je ook de traditionele Masai kralen. Een set van een tiental ronde lemen hutten met soms een hek van doornige takken eromheen in desolate gebieden met alleen acacia bomen en struiken en je vraagt je af hoe mensen in staat zijn om daar te overleven. In deze gebieden, zie je ook grote kuddes runderen, geiten en schapen vaak geleid door Masai kinderen. Dit is echt het land waar de Masai heersen en waar ze hun traditionele manier van leven blijven leven met enkele accenten van ontwikkeling, zoals motoren en niet-traditionele kleding. Niettemin dragen ze meestal nog steeds hun traditionele kleding, bestaande uit de zogenaamde shuka (lakens) in geruit rood, blauw of groen. Natuurlijk weet je niet wat er achter iemands glimlach schuilt, maar mensen lijken gelukkig te zijn. Ik geniet van de landschappen en de mensen hier.
Verder rijdend op deze onverharde weg in de richting van Lake Natron, lijken de gebieden meer en meer verlaten. Het aantal kralen neemt af en de vlakten worden groter en hier en daar zien we zebra’s, giraffen , gnoes en grote gazellen. Overal zien we grote en kleine kraters, een teken dat grote geologische krachten eens een belangrijke rol gespeeld hebben. De kraters zien er grappig uit met hun halve maan vormen. Plotseling, verschijnt er aan de linkerkant een berg uit de wolken. Ik dacht dat dat Ol Doinyo Lengai zou moeten zijn, een nog steeds actieve vulkaan, maar Bernard vertelt me dat het Mount Kerimasi is, een van de vele uitgedoofde vulkanen in het gebied. Dan verschijnt achter Mount Kerimasi, de perfect gevormde kegel van Mount Ol Doinyo Lengai en ik word helemaal blij. Ik heb deze nog steeds actieve vulkaan sinds een lange tijd willen zien, een restant van de geologische krachten die eens zo actief waren te zien. Toen ik op de basisschool zat, was ik al onder de indruk van vulkanen . Hoewel de vulkaan nu rustig is, maakt hij veel indruk op mij. We rijden verder door dit desolate gebied van vulkanen, kraters, eindeloze vlaktes en uiteindelijk Lake Natron . Hier is de helling van de Rift Valley een gele muur waar je de lijnen van oude tijden kunt zien. Na een drie uur durende rit door de vallei, bereiken we het dorp Engare Sero. Het is een Masai dorp rondom een vruchtbaar gebied met slechts lemen hutjes en een paar bakstenen huizen. Het dorp ligt tussen de berg en Lake Natron in. Lake Natron is een ondiep zoutmeer waar duizenden flamingo’s verblijven. Het dorp Engare Sero heeft een cultureel toerisme programma waarin ze wandelingen naar de flamingo’s bieden, een bezoek aan de watervallen in de helling van de Rift Valley en het beklimmen van de Mount Oldoinyo Lengai. Na een lange rit , gaan we naar Halisi Camps waar we voor een nacht zullen verblijven in tent met een warme douche, biochemisch toilet, een goed bed om te slapen en in de mess – tent, krijgen we uitstekende maaltijden voor de lunch, diner en ontbijt. Als ik in slaap val luisterend naar de wind en de weinige dierlijke geluiden, ben ik nog steeds onder de indruk van de schoonheid van de geologische krachten van dit gebied en de mensen die in staat zijn om hier te wonen. In de ochtend, maken de zebra’s me wakker met hun karakteristieke geluid voor nog een lange dag terug rijden door de vallei. Maar ik vind het niet erg, want dat betekent nog een dag genieten van prachtige landschappen en mooie mensen . Foto’s op: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.887261971291043.1073741854.525942724089638&type=1

The great rift valley: crossroads between geological forces and human life

Having a safari company also means that we need to know where we bring our clients and continuously look for new opportunities of lodging. This weekend we went to Halisi Camps in Lake Natron Area, a relatively new camp in an area where I, myself, had never been. Bernard has been there a dozens of times, but only stories are not enough to describe the immensity and beauty of that area.
Just as I did many times before, most people take the same road to start their safari. It is the road from Arusha to either Manyara NP or Tarangire NP. On this road, you already drive through beautiful sceneries with rolling hills and large plains with here and there a typical village full of billboards and small kiosks selling the basic daily needs such as foodstuff, washing powder, soap, and mobile phone credit. Not to miss the soft drinks as you cannot find a place here without coca cola signs. We were driving this road up to Mto wa Mbu near to Manyara NP, where we left the tarmac and entered the dirt roads. Suddenly, we were really in the rift valley. On the left side, the escarpment of the valley rises sharply to levels of 500m+ showing some of the tops of the extinct volcanoes of the Ngorongoro Conservation Area such as Olmoti, Lolmalasin and Embakaai. On the right, the escarpment is less well defined, but here and there you find mountains and small escarpments. In the valley, there are some fertile places where maize is grown and there you find some villages with shops. The villages do not contain more than mud houses with grassy roofs build on the sand. A few brick huts may be found, but they are mostly not even used. Apart from those villages, you find the traditional Masai kraals. A set of some ten round mud huts with sometimes a fence of thorny branches around it in desolate areas with only acacia trees and bushes and you wonder how people are able to survive there. In these areas, you also see big herds of cattle, goats and sheep often led by Masai children. This is really the land where the Masai rule and where they keep on living their traditional way of life with some touches of development like motorbikes and non-traditional clothes. Nevertheless, mostly, they are still wearing their traditional clothes consisting of the so-called shuka (sheet) in checkered red, blue or green. Of course, you do not know what is behind someone’s smile, but people seem to be happy. I enjoy the sceneries and people here.
Continuing on this dirt road in the direction of Lake Natron, the areas get more and more desolate. The number of kraals decreases and the plains get bigger and here and there we find zebras, giraffes, wildebeest and grant’s gazelles. Everywhere we see big and small craters, a sign that big geological forces once played a major role here. The craters look funny with half moon shapes. Suddenly, on the left side, a mountain appears from the clouds. I thought that should be Ol Doinyo Lengai, a still active volcano, but Bernard tells me it is Mount Kerimasi, one of the numerous extinct volcanoes in the area. Then from behind Mount Kerimasi, the perfectly formed cone of Mount Ol Doinyo Lengai appears and I get so excited. I have been wanting to see this still active volcano since a long time, a remainder of the geological forces that were once so active. When I was in primary school, I was already impressed much by volcanoes. Although the volcano is quiet now, it impresses me much. We keep on driving through this desolate area of volcanoes, craters, endless plains and in the end Lake Natron. Here the escarpment of the rift valley continues as a yellow wall where you can see the lines of ancient times. After a three-hour drive through the valley, we reach the village of Engare Sero. Again, a Masai village set around a fertile area with only mud houses and a few brick houses. The village is in between the mountain and Lake Natron. Lake Natron is a shallow alkaline lake where thousands of flamingoes bread. The village of Engare Sero has a cultural tourism programme in which they offer lake walks to the flamingoes, a visit to waterfalls in the escarpment of the rift valley and climbing Mount Oldoinyo Lengai. After a long drive, we go to Halisi Camps where we will stay for one night in a self-contained tent with a hot shower, biochemical toilet, a good bed for sleeping and in the mess-tent, we are offered excellent meals for lunch, dinner and breakfast. When I fall asleep listening to the wind and the few animal sounds, I am still impressed by the beauty of the geological forces of this area and the people who are able to live their life here. In the morning, the zebras wake me up with their characteristic sound for another long day of driving back through the valley. However, I do not care as that means another day of enjoying beautiful sceneries and beautiful people.

Pictures to be found on: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.887261971291043.1073741854.525942724089638&type=1