Maandelijks archief: April 2016

mount-meru

Voorbereidingen voor Mount Meru

Ben en ik gaan over twee weken Mount Meru beklimmen in Arusha National Park . Zes jaar geleden heb ik de Kilimanjaro beklommen en ik wil dat nog eens doen. Maar ik dacht laten we eerst Meru doen, het kleine zusje van Kilimanjaro. Met de klim werven we fondsen voor het Ujumbe Project.

Mount Meru

Mount Meru is het kleine zusje van Kilimanjaro. Het is gelegen in Arusha NP op ongeveer 60 km ten westen van Mount Kilimanjaro. De berg is niet zo hoog met 4562 meter. Het is een slapende vulkaan en de laatste kleine uitbarsting was in 1910. De laatste grote uitbarsting blies de oostelijke muur van de berg weg waardoor het zijn karakteristieke uiterlijk kreeg. Klimmen wordt over het algemeen beschouwd als wat inspannende dan het beklimmen van de Kilimanjaro, want het is veel steiler. Maar, hoog op de berg, zullen we beloond worden met een prachtig uitzicht op de Kilimanjaro tijdens zonsopgang … zeggen ze … de steilheid schrikt me wel een beetje af. Een andere beperking is dat het dan nog regentijd is, met het risico op ijs en sneeuw . Maar … Ik kijk uit naar de kick bij het bereiken van socialist peak.

Voorbereiding

Wat is een goede voorbereiding voor het beklimmen van zo’n berg als je niet een ervaren bergbeklimmer bent? Nou … ze zeggen dat het het beste is om te wandelen, te wandelen en te wandelen en bovendien hardlopen, hardlopen en hardlopen. Ik niet veel gewandeld in de afgelopen maanden, behalve een trap op het werk, maar ik heb wel drie keer per week hard gelopen sinds Kerstmis. Ik hoop dat het genoeg is. Ik herinner me dat het goed werkte voor Kilimanjaro en dit keer loop ik nog langere afstanden. Het zou dus goed moeten zijn. Maar ik herinner me ook de paden naar beneden op Kilimanjaro. Die waren eigenlijk het moeilijkste van de trip. En ik heb niet echt meer geoefend dat alleen de weg naar beneden door de koffieplantages. Naast training is voorbereiding op uitrusting ook belangrijk. Daarbij valt te denken aan thermo kleding, een buff, camelbags, goede schoenen, water- en winddichte kleding, wandelstokken, slaapzakken en andere zaken. Gelukkig gaan er dragers met ons mee wat werkgelegenheid creëert.

Fondsenwerving voor het Ujumbe Project

Met het beklimmen van de berg, willen we fondsen werven voor het Ujumbe Project. In dit project gaan we SMS-berichten (ujumbe = bericht) sturen aan zwangere vrouwen over gezonde levensstijl en het belang van de kliniek bezoeken. Het sterftecijfer onder zwangere vrouwen en baby’s is nog steeds erg hoog en we hopen door voorlichting de leefstijl van zwangere vrouwen te verbeteren en het aantal kliniek bezoeken te  verhogen. Als u ons wilt steunen kunt u hier meer informatie over het project en hier informatie over donaties. Gebruik projectnummer 2016.0626 om uw donatie te identificeren. U kunt ook onze facebookpagina bekijken.

Bedankt, ook namens de vrouwen en baby’s van Mdawi !!!

Logo_Ujumbe WildeGanzen_Logo_2015_CMYK CoK-logo-fc

mount-meru

Preparation for Mount Meru

Ben and I will climb Mount Meru in Arusha National Park after two weeks. Six years ago I climbed Mount Kilimanjaro and I wish to do that again. But I thought let’s first do Meru, the little sister of Mount Kilimanjaro. With the climb, we are raising funds for the Ujumbe Project.

Mount Meru

Mount Meru is the little sister of Mount Kilimanjaro. It is situated in Arusha NP and about 60 km west of Mount Kilimanjaro. The mountain is not as high with 4562 meter. It is a dormant volcano with its latest small eruption in 1910. The last big eruption blew away the Eastern wall of the mountain giving it its characteristic look. Climbing is generally considered a bit more strenuous than climbing Mount Kilimanjaro, because it is much steeper. However, high up the mountain, we will be rewarded with stunning views of Mount Kilimanjaro during sunrise…they say…the steepness scares me a bit. Another handicap is that it will be still be rainy season, which may cause ice and snow on top. But… I am looking forward to the kick after reaching socialist peak.

Preparation

What is a good preparation for climbing such a mountain if you are not an experienced mountain climber? Well…they say it is walking, walking and walking and in addition running, running and running. I did not do much walking in the past months except some stairs at work, but I have been running for about three times a week since Christmas. I hope it is enough. I remember that it worked well for Kilimanjaro and this time I run even longer distances. It must be good. But I also remember the downwards paths at Kilimanjaro. They were the toughest part of the trip actually. And I did not really exercise for that besides running down the road through some coffee plantations. Besides the exercise, preparation considering gears is also necessary. Thinking of thermal clothes, buff, camel bags, good shoes, water and windproof clothes, walking sticks, sleeping bags and others. Luckily, porters will join us to carry my stuff which creates employment.

Fundraise for the Ujumbe Project

By climbing the mountain, we will raise funds for the Ujumbe Project. This project will send SMS messages (ujumbe=message) to educate pregnant women about healthy lifestyle and importance of clinic visits. The mortality rate among pregnant women and baby’s still very high and we hope by education to improve the lifestyle of pregnant women and increase the number of clinic visits. If you would like to support us you can find more information about the project and information where to donate can be found here. Use project number 2016.0626 to identify your donation. You can also like our facebookpage.

Thanks, also on behalf of the women and baby’s of Mdawi!!!

Logo_Ujumbe WildeGanzen_Logo_2015_CMYK